Om strategisch goed opgesteld te staan is eerst geadviseerd om de financiële huishouding op orde te brengen en de management rapportages beter te structureren. Uit een uitgevoerde risico inventarisatie bleek dat er ernstige lacunes waren in de administratie organisatie waardoor het management onvoldoende “In Control” was. Hierdoor bestond geen inzicht in de rendementen per activiteit zodat geen onderbouwde keuzes voor de toekomst konden worden gemaakt.

Een verbeterplan is opgesteld en intern ter hand genomen. Haisma & Partners begeleidt dit traject. Tevens wordt, mede op basis van de verbeterde management informatie, het proces ondersteund om voor de toekomst de juiste keuzes te kunnen maken. Bij dit proces ondersteunt Haisma & Partners als financieel adviseur.

Nu ik de uitkomsten van de risico inventarisatie zie, vraag ik me af waarom we eigenlijk aan bepaalde activiteiten begonnen zijn, het ligt voor de hand terug te gaan naar waar we mee begonnen zijn en succesvol in waren. Jammer genoeg betekent dit ook dat we moeten ingrijpen in onze financiële kolom; zonder dit advies had dit niet gebeurd.